Licentieovereenkomst

Het gebruik van de gebruiksaanwijzing en andere materialen (“Instructies”) die u aangeboden krijgt op onze website of van andere elektronische bronnen is alleen beschikbaar NADAT u akkoord bent gegaan met de volgende Algemene Gebruiksvoorwaarden (“Gebruiksvoorwaarden”). Lees de Gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door voordat u de Instructies gaat gebruiken.

Algemene Gebruiksvoorwaarden

Dit is een wettige overeenkomst tussen u en ons waarmee uw gebruik van de Instructies is geregeld. Door op de knop “Accepteren” te klikken of door de Instructies op te roepen, te kopiëren of anderszins te gebruiken, gaat u ermee akkoord dat u gebonden bent aan de Gebruiksvoorwaarden. Als u niet akkoord gaat met deze Gebruiksvoorwaarden, dan mag u de hierin aangeboden Instructies niet gebruiken.

 1. Gebruik van de Instructies

  1. U mag de Instructies gebruiken in samenhang met producten, apparatuur en machines die door ons worden verkocht (“Producten”). U mag de Instructies niet geheel of gedeeltelijk wijzigen, uitgeven, doorsturen, weergeven, deelnemen in de overdracht of verkoop ervan, er afgeleid werk van creëren, of op enige andere manier gebruiken, zonder onze voorafgaande schriftelijke goedkeuring. Wel mag u de Instructies uitsluitend voor uw persoonlijke, niet-commerciële en informatieve doeleinden reproduceren of afdrukken. U begrijpt dat de Instructies zijn beschermd door auteursrecht krachtens de Japanse wetgeving en alle andere toepasselijke internationale verdragen.
  2. U erkent dat onze website niet is bedoeld om de Instructies aan te bieden voor alle producten die door ons worden uitgegeven of verkocht en dat er dus voor bepaalde Producten mogelijk geen gebruiksaanwijzingen beschikbaar zijn.
 2. Inhoud van de Instructies

  1. De Instructies voor het Product kunnen worden herzien, gewijzigd of bijgewerkt zonder voorafgaande kennisgeving aan u als de specificaties van de Producten en diensten zijn veranderd. Dienovereenkomstig erkent u dat de inhoud en beschrijvingen van de Instructies kunnen afwijken van de inhoud en beschrijvingen in de gedrukte handleiding die bij de verkoop bij de Producten is ingesloten of meegeleverd. Ook erkent u dat onze website niet noodzakelijkerwijs de nieuwste versie van de Instructies aanbiedt.
  2. U erkent dat er mogelijk extra gedrukte materialen bij de Producten zijn ingesloten als aanvulling op de gedrukte handleidingen die bij de verkoop bij de Producten zijn ingesloten of meegeleverd, en dat dergelijke materialen niet beschikbaar zijn op onze website.
  3. Het is mogelijk dat u de producten die staan vermeld op onze website niet kunt kopen als gevolg van beëindiging van productie van dergelijke producten of om enige andere reden.
  4. Veiligheidswaarschuwingen die zijn opgenomen in de Instructies komen overeen met wettelijke en industriële normen zoals deze gelden op de datum van de productie van de Instructies en bevatten mogelijk geen wijzigingen van dergelijke normen na deze datum.
 3. Afwijzing van garantie / Beperking van aansprakelijkheid

  1. DE INSTRUCTIES WORDEN GELEVERD “ZOALS DEZE ZIJN”, ZONDER ENIGE GARANTIE. WIJ WIJZEN, VOOR ZOVER WETTELIJK OF STATUTAIR IS TOEGESTAAN, ELKE GARANTIE AF MET BETREKKING TOT DE NAUWKEURIGHEID, VOLLEDIGHEID, GELDIGHEID OF BETROUWBAARHEID VAN DE INSTRUCTIES, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, ELKE IMPLICIETE GARANTIE VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, NIET-INBREUKMAKENDHEID OF ANDERSZINS. U GAAT ERMEE AKKOORD DAT HET GEBRUIK VAN, OF HET VERTROUWEN OP ALLE MATERIALEN DIE U HEEFT VERKREGEN VIA ONZE WEBSITE OF ANDERE ELEKTRONISCHE BRONNEN GEHEEL VOOR EIGEN RISICO EN BEOORDELING IS.
  2. VOOR ZOVER TOEGESTAAN OP GROND VAN TOEPASSELIJK RECHT, ZONDER DE ALGEMEENHEID VAN DE VOORGAANDE PARAGRAAF (a) TE BEPERKEN, GAAT U ERMEE AKKOORD DAT WIJ NIET AANSPRAKELIJK ZIJN JEGENS U OF ENIGE ANDERE PARTIJ VOOR ENIGE DIRECTE OF INDIRECTE SCHADE, OF VOOR ENIGE SPECIALE, MORELE, PUNITIEVE, INCIDENTELE, GEVOLG- OF ANDERE SCHADE (INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, GEDERFDE WINST OF VERLOREN TIJD), HETZIJ OP BASIS VAN CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD, RISICOAANSPRAKELIJKHEID OF ANDERSZINS, DIE HET GEVOLG IS VAN OF OP ENIGE MANIER VERBONDEN IS MET TOEGANG TOT OF GEBRUIK VAN ONZE WEBSITE OF HET GEBRUIK VAN DE INSTRUCTIES EN ANDERE INFORMATIE OP ONZE WEBSITE OF IN ANDERE ELEKTRONISCHE BRONNEN.
 4. Toepasselijk recht

  Deze Gebruiksvoorwaarden en uw gebruik van de Instructies moeten worden geïnterpreteerd en beoordeeld volgens de Japanse wetgeving.